Gurudyrkelse i den danske folkekirke 2024

Neden­stå­en­de tekst omhand­ler for­hold i den dan­ske fol­kekir­ke. Man kun­ne måske mene, at det ikke var noget, der kom­mer en orto­doks præst ved og der­med ikke et rele­vant emne for præ­stens blog. Det vil­le også være sandt under andre omstæn­dig­he­der; men her er sagen, at orto­doks tra­di­tion og teo­lo­gi søges ind­dra­get i et tvivl­s­omt pro­jekt om ”spi­ri­tu­a­li­tet”, som skal fin­de sted net­op i fol­kekir­ken. Læs selv! Fre­dag den 8. decem­ber var der på side 9 i en her­væ­ren­de, kri­ste­lig avis en … Læs mere

Åndede sprog er fup!

Kri­sten­dom byg­ger på over­sæt­tel­se Jeg hav­de engang en ven, som gjor­de et vig­tigt sags­for­hold klart for mig med føl­gen­de bram­fri kon­sta­te­ring: man møder nog­le gan­ge folk, som hæv­der at være åh så ånde­li­ge, men de viser sig oftest bare at være ual­min­de­ligt ånde­de. Kir­ken, Den krist­ne Orto­dok­se Kir­ke, har over­sæt­tel­se som sit fun­da­ment. Over­sæt­tel­se i Ånd og Sand­hed er det grund­lag, Guds Kir­ke er byg­get på. Kir­ken er det sted, Kristus selv har indstif­tet, for at alle men­ne­sker, på hvert … Læs mere