Gurudyrkelse i den danske folkekirke 2024

Neden­stå­en­de tekst omhand­ler for­hold i den dan­ske fol­kekir­ke. Man kun­ne måske mene, at det ikke var noget, der kom­mer en orto­doks præst ved og der­med ikke et rele­vant emne for præ­stens blog. Det vil­le også være sandt under andre omstæn­dig­he­der; men her er sagen, at orto­doks tra­di­tion og teo­lo­gi søges ind­dra­get i et tvivl­s­omt pro­jekt om ”spi­ri­tu­a­li­tet”, som skal fin­de sted net­op i fol­kekir­ken. Læs selv!

Fre­dag den 8. decem­ber var der på side 9 i en her­væ­ren­de, kri­ste­lig avis en iøj­ne­fal­den­de annon­ce, dæk­ken­de mere end en halv avis­si­de, med over­skrif­ten: ”Spi­ri­tu­el­le prak­sis­da­ge 2024. Træ­ning af nær­vær, hjerte­lig­hed og kro­ps­be­vidst­hed – med Peter Høeg.”

Annon­cen udby­der et kur­sus med rød­der i tibe­tansk bud­dhis­me. Bud­dhis­men næv­nes gan­ske vist ikke spe­ci­fikt, men den er det ånde­li­ge fun­da­ment for Vækst­cen­te­ret i Nør­re Sne­de, som for sin del er Peter Høegs ånde­li­ge hjem­sted. Kur­set skal fin­de sted over to dage i janu­ar 2024 i Tre­e­nig­hed­s­kir­ken i Esb­jerg. Det koster angi­ve­ligt 800 kr at del­ta­ge i den spi­ri­tu­el­le praksis.

At et sådant kur­sus udby­des er der ikke noget over­ra­sken­de i. Den slags har der været ikke så få eksemp­ler på gen­nem man­ge år. Det over­ra­sken­de er annon­cens afsen­der! Det er nem­lig ikke Vækst­cen­te­ret (som i lig­hed med den bud­dhi­sti­ske inspira­tion ikke næv­nes ved navn) eller en lig­nen­de ny-reli­gi­øs, ”alter­na­tiv” grup­pe­ring, men der­i­mod den dan­ske fol­kekir­ke. Nær­me­re bestemt er afsen­de­ren Stifts­præst for ånde­ligt søgen­de i Ribe Stift, Miri­am Flòrez.

”Ånde­ligt søgen­de”? – Her gik en anden én og tro­e­de, at den krist­ne tro i sin hel­hed, og der­med også (folke-)kirkens vir­ke net­op var af ånde­lig art. Men i Ribe Stift mener man åben­bart, at ”det ånde­li­ge” er for en helt sær­ligt inter­es­se­ret grup­pe. Alle de øvri­ge, alt­så de, der bare går til gud­stje­ne­ste, syn­ger sal­mer og mod­ta­ger nad­ver, de er åben­bart i en anden kate­go­ri end den ”ånde­li­ge”. Hvil­ken mon?

Man leder for­gæ­ves efter blot det aller­mind­ste spor af kri­sten tro i annon­cen fra Ribe Stift. Kristus næv­nes ikke med et ord. Bøn knyt­tes ikke til den krist­ne tro, hver­ken Fader­vor eller Jesus­bøn­nen næv­nes. Der­i­mod fin­der man helt utilslø­ret og klok­ke­klar syn­kre­tis­me, fx står der: ”Ver­dens­re­li­gio­ner­ne har alle to sider: En udad­vendt … og en indad­vendt.” Vide­re hed­der det, at kur­sets for­mål er at afgø­re, om det er muligt ”at fin­de en fæl­les­men­ne­ske­lig ker­ne i de sto­re reli­gio­ner og spi­ri­tu­el­le træningssystemer?”

Som skre­vet, hver­ken Vækst­cen­te­ret eller den tibe­tan­ske bud­dhis­me næv­nes i annon­cen fra Ribe Stift. Det gør sam­me cen­ters grund­læg­ger og leder gen­nem alle åre­ne hel­ler ikke. Jes Ber­tel­sen hed­der han. Det er en skam, for det vil­le være vig­tigt og nyt­tigt med dis­se oplys­nin­ger for even­tu­elt inter­es­se­re­de i det udbud­te kursus.

Peter Høeg har ved man­ge lej­lig­he­der udtrykt sin beun­dring og sin over­ens­stem­mel­se net­op for det alter­na­ti­ve Dan­marks grand old man, Jes Ber­tel­sen. Der er tale om ufor­fal­sket gur­u­dyr­kel­se. Høeg med­del­te fx i august 2013 i et inter­view i Kri­ste­ligt Dag­blad, at Ber­tel­sen er i besid­del­se af ”et cer­ti­fi­ce­ret over­blik” over det ånde­li­ge liv, for han har, hed­der det vide­re, ”af sin lærer, Tulku Urgy­en …. fået bekræf­tet, at han har adgang til top­pen, til dér, hvor­fra hele ruten kan ses oppe­fra.” Javel ja!

Peter Høegs beskri­vel­se af Ber­tel­sen bekræf­tes af Vækst­cen­te­rets hjem­mesi­de, hvor man kan læse føl­gen­de: ”Den vide­re­gå­en­de spi­ri­tu­el­le under­vis­ning fore­stås af Jes Ber­tel­sen, hvis tibe­tan­ske lærer, Tulku Urgy­en Rin­po­che, i 1989 gav ham bemyn­di­gel­se til at under­vi­se i dzog­chen ud fra sin egen tid og vest­li­ge baggrund.”

Ber­tel­sens påstå­e­de ”cer­ti­fi­ce­ring” min­der mig om en stri­be i teg­ne­se­ri­en ”Radi­ser­ne”: Tri­ne har slå­et sin bod op med skil­tet ”Psy­ki­a­trisk hjælp, 25 øre”. Søren Brun stop­per op og spør­ger: ”Hvad er dine kva­li­fi­ka­tio­ner?” Tri­ne sva­rer: ”Jeg ved alt!” Og med et tænk­somt udtryk slut­ter Søren Brun ord­veks­lin­gen: ”Det er gode kvalifikationer.”

Nå, jeg skal ikke ved den­ne lej­lig­hed yder­li­ge­re udfol­de hver­ken det lat­ter­væk­ken­de eller det far­li­ge ved gur­u­dyr­kel­se. Mit ærin­de er et andet: Jeg må på det bestem­te­ste til­ba­ge­vi­se et enkelt aspekt i Peter Høegs for­stå­el­se af sig selv som under­vi­ser. I et essay fra august 2013 skri­ver han om de høje krav, som stil­les til en lærer ”i høj zen, i advai­ta ved­an­ta og i den tibe­tan­ske vej­ray­a­ne-bud­dhis­me”; og midt i det­te sel­skab af mysti­fi­ce­ren­de beteg­nel­ser får Høeg så også lige ind­flet­tet ”den krist­ne hjertebønstradition”.

Manøv­ren er ikke over­ra­sken­de. I man­ge år har Jes Ber­tel­sen søgt at frem­ma­ne et bil­le­de af sig selv som man­den med det ”cer­ti­fi­ce­re­de over­blik”, som ”fra top­pen”, og alt­så højt hævet over den krist­ne tro og kir­ke, kan påta­ge sig at udre­de for de krist­ne selv, hvad de dybest set tror på, og hvad kri­stent liv og bøn ”i vir­ke­lig­he­den” dre­jer sig om. Det har fx givet sig udslag i forvrøv­le­de teo­ri­er om Kristus som ”én af de oply­ste mestre”, som fra den høje­re vis­doms sfæ­re skul­le per­so­ni­fi­ce­re ”pro­ces” i mod­sæt­ning til Bud­dha, som så fra sam­me høje sta­de skul­le per­so­ni­fi­ce­re ”til­stand”.

Ber­tel­sen har desvær­re også kastet sit blik på Den Orto­dok­se Kir­ke og tro; og han mis­bru­ger ger­ne Kir­kens tra­di­tion til at prom­ove­re sine teo­ri­er. Og det uden små­lig hen­syn­ta­gen til, om frem­stil­lin­gen stem­mer overens med Kir­kens egen for­stå­el­se. Det­te har givet sig mar­kant udtryk i en bog med tit­len ”Hjer­tebøn og Ikon­mystik” (Bor­gens For­lag 1996). Ind­hol­det i vær­ket har ingen ver­dens ting gøre med orto­doks teo­lo­gi, hver­ken med Kir­kens for­stå­el­se af bøn­nen eller af iko­ner­ne. Det er en for­vansk­ning, og det er et kramp­ag­tigt for­søg på at model­le­re Den Orto­dok­se Kir­kes tro om, så den pas­ser til Ber­tel­sens (og Høegs) egen, bud­dhi­sti­ske lære og tro.

To over­ord­ne­de for­vansk­nin­ger af Kir­kens tra­di­tion sprin­ger sær­ligt i øjne­ne. Ber­tel­sen ind­skri­ver Kir­kens iko­ner i et system af ”cha­kra­er” og hedensk far­ve­sym­bo­lik, og han opde­ler, uden at fortræk­ke en mine, iko­ner­ne i syv ”pla­ner”, som føl­ger et sær­ligt far­ve­ske­ma. Det fører ham til at hæv­de, at alt efter vores ånde­li­ge udvik­lings­trin er vi kun para­te til at for­hol­de os til vis­se iko­ner med de far­ver, som mod­sva­rer vores øje­blik­ke­li­ge ånde­li­ge udviklingsstade.

Ber­tel­sen omdan­ner, som det frem­går, Kir­kens tra­di­tio­nel­le iko­no­gra­fi til en magi i far­ver og geo­me­tri. Helt fra­væ­ren­de fra hans frem­stil­ling er der­i­mod dét, som for Kir­ken er det helt afgø­ren­de: den enkel­te tro­en­des per­son­li­ge rela­tion til Kristus, Guds­mo­der og de øvri­ge hel­li­ge, som afbil­des på ikonerne.

Lige så mis­vi­sen­de er Ber­tel­sens for­stå­el­se af Jesus­bøn­nen eller Hjer­tebøn­nen: ”Her­re Jesus Kristus, Guds Søn, for­barm Dig over mig syn­der”. Uden tøven benæv­ner han bøn­nens ord­lyd som et ”man­tra”, en lyd­lig stør­rel­se, som skal ”svin­ge med hjer­te­ryt­men”, som han skri­ver. I fuldt alvor frem­fø­rer han, at hvor det græ­ske kyrie elei­son og det rus­si­ske gospo­di pomil­uj har bevist deres brug­bar­hed som virk­som­me ”man­tra­er”, så står det end­nu til­ba­ge at se, om der kan fin­des noget brug­bart på dansk … Med sit ”cer­ti­fi­ce­re­de over­blik” åbner guru­en fra sin top dog den mulig­hed, at ”et frem­ra­gen­de man­tra kun­ne være sel­ve de to ord: Jesus Kristus” ! Jamen, skal man le eller græde?

Igen, det som er afgø­ren­de for Kir­ken, det, som er cen­trum for den orto­dok­se tro, nem­lig de tro­en­des per­son­li­ge for­hold til Kristus, Guds Søn, det er fuld­kom­men fra­væ­ren­de i Ber­tel­sens ”ana­ly­se” og (mang­len­de) for­stå­el­se af Kir­kens iko­ner og bøn.

Hvis Jes Ber­tel­sen og hans discipel, Peter Høeg, kan sam­men­lig­nes med ”Radi­ser­nes” Tri­ne, der ”ved alt” og sæt­ter sin viden til salg for 25 øre, så stil­ler jeg mig, som præst i Den Orto­dok­se Kir­ke, ger­ne til rådig­hed som sam­me teg­ne­se­ri­es hund, Nuser, der slår en bod op ved siden af Tri­nes med skil­tet ”ven­ne­råd 10 øre”. Og mit aller­før­ste ven­ne­råd, det er oven i købet helt gra­tis og lyder sådan her: Vend jer til Kristus og Hans Kir­ke med hele Kir­kens Tra­di­tion; og ikke til den­ne eller hin guru, som tror sig hævet over Kir­kens tro og ikke for­mår at se den som andet end ét eksem­pel blandt man­ge på dén ”fæl­les­men­ne­ske­li­ge ker­ne”, som præ­sten fra Ribe åben­bart også beken­der sig til uden så meget som at næv­ne Guds Søn, Jesus Kristus, som Vej­en, Sand­he­den og Livet.

Med andre ord: Det kun­ne på det var­me­ste anbe­fa­les Stifts­præ­sten for Ånde­ligt søgen­de i Ribe Stift at foku­se­re på Kristus og på de krist­ne tro­en­des per­son­li­ge for­hold til Ham. I ste­det for at prom­ove­re alskens ny-reli­gi­ø­si­tet og såkaldt alter­na­tiv spi­ri­tu­a­li­tet, bur­de hun vise både tro­en­de og søgen­de i Ribe Stift vej­en til Kristus og lære dem, at ”Der er ikke frel­se i nogen anden; thi der er ikke under him­me­len givet men­ne­sker noget andet navn, hvor­ved vi kan frel­ses” (Apost­le­nes Ger­nin­ger 4:12).