Hvorfor blev Gud Menneske?

I de sene­ste uger er der opstå­et en hef­tig debat i Kri­ste­ligt Dag­blad. Anled­nin­gen er, at pastor eme­ri­tus Johan­nes Vær­ge fra den dan­ske fol­kekir­ke den 22. august 2023 hav­de en kro­nik i avi­sen, hvori han afvi­ser den teo­lo­gi­ske fore­stil­ling, at Gud blev Men­ne­ske i Kristus for at kun­ne brin­ge det såkald­te sonof­fer, at alt­så Kristus påtog sig den straf, der egent­lig til­kom alle os andre, hele men­ne­ske­he­dens straf, og der­for døde på kor­set på vore veg­ne. At straf, med andre ord, skul­le være den dybe­ste årsag til, at Gud blev Menneske.

Ugen efter Vær­ges kro­nik var der i avi­sen et tem­me­lig kryp­tisk ind­læg om Vær­ges kro­nik fra tid­li­ge­re biskop i fol­kekir­ken, Ste­en Sko­vs­gaard, som lader til at mene, at det ikke tje­ner noget for­mål at gøre os over­vej­el­ser over, hvor­for Gud blev Men­ne­ske i Kristus, og at vi der­for bør nøjes med at kon­sta­te­re, at ”Jesus døde, for­di det var Guds vilje”!

Offi­cer i Frel­sens Hær, Ingrid Lar­sen, går end­nu et par dage sene­re mere kon­kret imod Vær­ge og anfø­rer, at ”uden et sonof­fer … er vi sta­dig fortabt i vores synd”.

Sene­re end­nu, den 9. sep­tem­ber, brin­ger Kri­ste­ligt Dag­blad så, i form af end­nu en kro­nik, et ind­læg, hvori for­man­den for Indre Mis­sion, Hans-Ole Bæk­gaard, læg­ger sig på linje med Frel­sens Hærs læs­ning, blot med en mere syste­ma­tisk argu­men­ta­tion af umi­sken­de­ligt indre-mis­sionsk til­snit. Bæk­gaard fra­ken­der i sit ind­læg Johan­nes Vær­ge enhver teo­lo­gisk ind­sigt og beskyl­der ham nær­mest for slet ikke at være kri­sten. Og Bæk­gaard opsum­me­rer sit angreb med føl­gen­de svulsti­ge udsagn: ”Jesu blod er den beskyt­tel­se, som dæk­ker vore synder”.

Den sene­ste kom­men­tar til oven­nævn­te debat var at læse i avi­sen lør­dag den 16. sep­tem­ber. I klum­men ”Kir­ke­ligt set” kon­fron­te­rer lek­tor Lars Sand­beck Hans-Ole Bæk­gaards argu­men­ta­tion. Sand­beck peger (med ret­te) på, at Bæk­gaard er et sko­le­ek­sem­pel på den type teo­lo­gi, der luk­ker al sam­ta­le ned med ”dog­ma­ti­ske fær­digs­var og ved at slyn­ge om sig med kæt­ter­be­svær­gel­ser”; og han anfø­rer (igen med ret­te), at Bæk­gaard synes at være dre­vet af et behov for at ”age­re trospo­li­ti”. Og Sand­beck kon­klu­de­rer: ”Der er noget ufri­vil­ligt komisk og græn­se­løst sel­vover­vur­de­ren­de over teo­lo­ger, der udnæv­ner sig selv til dog­ma­ti­ske linje­vog­te­re med befø­jel­se til at døm­me bol­den enten ude eller inde”. Det fore­kom­mer at være en præ­cis karakteristik!

Kri­ste­ligt Dag­blad har været til­budt en kro­nik, nem­lig neden­stå­en­de (nu dog med vis­se ændrin­ger og til­fø­jel­ser), for også at kun­ne brin­ge et orto­dokst kri­stent per­spek­tiv på for­stå­el­sen af, hvor­for Gud blev Men­ne­ske i Kristus, og hvor­for Han døde på kor­set. Og Kri­ste­ligt Dag­blad har, som de har for vane, afvist at brin­ge det orto­dok­se per­spek­tiv på sagen med hen­vis­ning til ”plads­man­gel”. – Så det kom­mer nedenfor.

Jeg vil ger­ne skit­se­re en orto­do­doks kri­sten for­stå­el­se af, hvor­for Gud blev Men­ne­ske i Jesus Kristus, hvor­for Han døde, og hvor­for Han opstod fra de døde (en mere udfol­det rede­gø­rel­se kan fin­des i min bog ”Kristus er opstan­den”, udkom­met i 2022 på Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses For­lag):

For at kun­ne sva­re på over­skrif­tens spørgs­mål, ”Hvor­for blev Gud Men­ne­ske?”, og for at kun­ne kaste lys over for­ud­sæt­nin­gen for Sko­vs­gaard, Lar­sen og Bæk­gaards angreb på Johan­nes Vær­ges orto­dokst far­ve­de (kun­ne det synes?) teo­lo­gi, kan det være oply­sen­de at begyn­de et til­sy­ne­la­den­de helt andet sted, nem­lig med spørgs­må­let: Hvad er menin­gen med det krist­ne liv?

Det orto­dok­se, krist­ne svar lyder: Hvert men­ne­ske er en ene­stå­en­de skab­ning, der er bog­sta­ve­lig talt kun én af hver, og hver enkelt af os har til opga­ve at fin­de vores egen per­son­lig­hed og karak­ter. Sam­ti­digt er der et grund­møn­ster, som er fæl­les for alle men­ne­sker. Menin­gen med livet er at kom­me til at lig­ne Kristus! Menin­gen er at få del i Kri­sti guddommelighed.

At være Kristus lig bety­der at være fyldt af Hel­li­gån­den, som udgår fra Fade­ren, og som Kristus sen­der os til at vise os vej og lede vore skridt. Når der ikke læn­ge­re er nogen kon­flikt mel­lem det enkel­te men­ne­skes vil­je og vej og Hel­li­gån­dens vil­je og vej, da er målet nået; da er vi dér, hvor vi kan sige med Paulus: ”Det er ikke læn­ge­re mig, der lever, men Kristus lever i mig”(Gal. 2:20).

Sådan er det krist­ne livs mening og for­mål; og for­må­let har et teo­lo­gisk navn: theo­sis. På dansk: gud­dom­me­lig­gø­rel­se.

Tan­ken om, at men­ne­sket skul­le for­vand­les til Kri­sti lig­hed, vir­ker pro­vo­ke­ren­de på nog­le krist­ne, som for­står det på den måde, at den orto­dok­se tro vil gøre men­ne­sket til Gud. Det er en mis­for­stå­el­se. Men­ne­sket kan aldrig bli­ve Gud af væsen eller natur; men af Guds nåde kan men­ne­sker få del i de gud­dom­me­li­ge egen­ska­ber eller ener­gi­er; og den del­ag­tig­hed beteg­ner orto­doks teo­lo­gi gud­dom­me­lig­gø­rel­se.

Orto­doks kri­sten tro ope­re­rer ikke med ned­ar­vet skyld. Dét, vi arver fra Adams synd, er men­ne­ske­li­vets for­fær­den­de vil­kår: for­gæn­ge­lig­hed og død. Orto­doks teo­lo­gi ope­re­rer der­for ikke med arve­synd, men med arve­død. Vi er ale­ne skyl­di­ge i de syn­der, vi selv begår. Syn­der nogen, er det udtryk for et per­son­ligt valg. Vore valg udsprin­ger af men­ne­skets frie vil­je, som er umi­ste­lig. Synd er aldrig en uom­gæn­ge­lig føl­ge af en for­dær­vet natur. Men­ne­sket er skabt frit, og fri­he­dens gave fra Gud kan ikke uds­let­tes af nogen arve­synd; i hvert fald ikke uden at man nær­mer sig tan­ken om præ­desti­na­tion.

Fri­he­den ude­luk­ker imid­ler­tid ikke, at den men­ne­ske­li­ge natur lider under føl­ger­ne af Adams synd. Men der er ikke tale om en ret­lig skyld eller gæld, der ned­ar­ves fra slægt til slægt. Men­ne­ske­he­dens fæl­les arv fra Adam og Eva er ikke et uop­fyldt rets­krav eller på anden måde et anlig­gen­de om skyld og straf. Arven er sna­re­re de alle­re­de nævn­te livsvil­kår, som vi kun ken­der alt for godt: for­gæn­ge­lig­hed og død.

Kon­tra­sten mel­lem begre­ber­ne arve­synd og arve­død står lysen­de klar i for­bin­del­se med den tid­li­ge kir­kes dis­kus­sion om bar­nedåb. Augustin gjor­de gæl­den­de, at de små børn slet og ret fødes som syn­de­re, ikke for­di de per­son­ligt har syn­det, men for­di de er kom­met til ver­den med et rets­krav vendt imod sig grun­det Adam og Evas synd; og der­for er det, bog­sta­ve­ligt talt, livet om at gøre at døbe bør­ne­ne, for at de ikke skal døm­mes og forta­bes på grund af den­ne ned­ar­ve­de skyld.

Den orto­dok­se tan­ke­gang er en anden. Augustins sam­ti­di­ge, Theo­do­ret af Cyrus skri­ver, at dåbens ind­hold ikke ale­ne kan være syn­der­nes for­la­del­se, for ”hvor­for skul­le vi da døbe nyfød­te børn, som end­nu ikke ken­der til syn­den?” Den, som døbes, dør med Kristus og opstår med Ham til nyt liv. ”Dåben er”, skri­ver Theo­do­ret vide­re, ”en frel­sens kåbe, en glæ­dens kjor­tel, en lysets klæd­ning eller sna­re­re sel­ve lyset.” Kir­ken døber de nyfød­te, ikke for at for­la­de dem de syn­der, de end­nu ikke har begå­et, men for at pode dem på Kristus som gre­ne på et træ; og for der­med at skæn­ke dem del i Kri­sti opstan­del­se og det evi­ge liv.

Men­ne­sket har af Gud fået skæn­ket fri­hed til at væl­ge mel­lem liv og død. Vi sat­te ska­bel­sens oprin­de­li­ge fri­hed over styr ved Adam og Evas uly­dig­hed over for Gud, og der­af fulg­te for­gæn­ge­lig­hed og død som men­ne­ske­li­vets vilkår.

Men Kristus, Guds Søn, blev Men­ne­ske. Han påtog Sig vore vil­kår, døde­ns vil­kår. Kristus døde på kor­set, og ved Sin opstan­del­se spræng­te Han døds­ri­gets por­te og over­vandt døde­ns her­re­døm­me. Gud påtog Sig vor men­ne­ske­lig­hed, for at vi kun­ne få del i Hans gud­dom­me­lig­hed og der­med i Hans sejr over døden.

Men hvor­for var det nød­ven­digt for sej­ren over for­gæn­ge­lig­hed og død, at Gud blev Men­ne­ske? Er det sandt, at Inkar­na­tio­nenskal for­stås som en art gud­dom­me­lig jura, alt­så som en ret­lig nød­ven­dig­hed for men­ne­skeslæg­tens frelse?

Den juri­di­ske for­stå­el­se af Kri­sti vir­ke er syste­ma­ti­se­ret hos en for­fat­ter ved navn Anselm af Can­ter­bury i det 11. århund­re­de i et værk, der hed­der ”Hvor­for blev Gud Men­ne­ske?” (jf. over­skrif­ten på nær­væ­ren­de ind­læg). Anselm udfol­der dér tan­ken om den såkald­te sted­fortræ­den­de lidel­se og død. Den ken­des som ”satis­fak­tions­te­o­ri­en”, og idéen er i kort­hed følgende:

Adam og Eva spi­ste af Kund­ska­bens Træ, selv om Gud hav­de for­budt dem det; og for den uly­dig­hed blev hele men­ne­ske­he­den dømt til døden. Gud måt­te have hævn, og der­for påtog Kristus Sig straf­fen på vore veg­ne. Der­med var dom­men ekse­kve­ret. Gud hav­de fået den nød­ven­di­ge ”satis­fak­tion” via en gud­dom­me­ligt isce­ne­sat ret­ten bager for smed.

Det kan næsten ikke under­stre­ges til­stræk­ke­ligt, at en sådan juri­disk præ­get tan­ke­gang er frem­med for den orto­dok­se, krist­ne tro. Fore­stil­lin­gen om en ret­ha­ve­risk og hævn­ger­rig Gud, der ikke hel­mer, før nogen, lige meget hvem, er ble­vet straf­fet med døden, er ikke for­e­ne­lig med orto­doks kri­sten for­stå­el­se af Guds kær­lig­hed til menneskene.

Fle­re af kir­ke­fædre­ne, fx. Ire­næ­os af Lyon (2. årh.) og Atha­na­sios fra Ale­xan­dria (4. årh.), udfol­der en sådan ikke-juri­disk for­stå­el­se af inkar­na­tio­nen; og den orto­dok­se, krist­ne for­stå­el­se sam­men­fat­tes i kon­cen­trat med føl­gen­de for­mu­le­ring hos Maxi­mos Beken­de­ren (6. årh.): ”Gud skab­te ver­den, for at Han selv kun­ne bli­ve Men­ne­ske deri, og for at men­ne­sket kun­ne bli­ve gud­dom­me­lig­gjort af nåde og få del i det gud­dom­me­li­ge livs vilkår.”

Guds nåde består da i sel­ve det, at Kristus bli­ver Men­ne­ske og såle­des kom­mer os i møde i det samvir­ke eller den syner­gi mel­lem Gud og men­ne­ske, som sig­ter på udfol­del­sen af den skab­te gud­bil­led­lig­hed og på at give men­ne­sket del i Kri­sti sejr over døden og døds­ri­get. Til for­skel fra andre teo­lo­gi­ske tra­di­tio­ner, som arbej­der med arve­synd og ”satis­fak­tion”.

Hvis luthersk (og øvri­ge pro­te­stan­ti­ske ret­nin­gers) samt romersk-katolsk teo­lo­gi med vis­se nuan­cer er eni­ge om, at arve­synd og vil­jens ufri­hed er de sør­ge­li­ge føl­ger af Adams uly­dig­hed, at dåb der­for er en nød­ven­dig­hed for at und­gå evig forta­bel­se, og at Kristus blev Men­ne­ske for at påta­ge sig straf på vore veg­ne, så peger den orto­dok­se krist­ne tro i ste­det på arve­død og på men­ne­skets frie vilje.

Kristus har, med Sin lidel­se, kors­fæ­stel­se og død, helt og fuldt taget vore vil­kår på Sig. Kristus døde på kor­set, ikke for at påta­ge Sig vores straf og der­med give ”satis­fak­tion” til Gud Fader. Kristus gjor­de Sig til lok­kemad for døds­ri­gets fyr­ste, som i sin grå­dig­hed slug­te mad­din­gen. Døde­ns fyr­ste blev nar­ret, så at Kristus kun­ne spræn­ge døds­ri­gets por­te inde­fra og sæt­te de fang­ne fri, sådan at vi men­ne­sker, leven­de som døde, kun­ne få del i Hans sejr over for­gæn­ge­lig­hed og død. Så vi kun­ne få del i Hans Opstan­del­se fra døde.

For den befri­el­ses skyld er det, at Gud blev Men­ne­ske i Jesus Kristus.