Kirkens imperialister: Moskva og Konstantinopel

Den Orto­dok­se Kir­ke udgø­res af et antal ind­byr­des uaf­hæn­gi­ge kir­ker. Sådan er det i hvert fald for­melt. Orto­doks kir­ke­læ­re eller ekk­lesi­o­lo­gi ope­re­rer med selv­stæn­di­ge enhe­der. Og med kon­ci­li­a­ri­tet, det vil sige rådslag­ning, når det gæl­der fæl­les anliggender.

Fra Kir­kens før­ste århund­re­der kend­te man de 5 såkaldt oprin­de­li­ge patri­ar­ka­ter: Rom, Kon­stan­ti­no­pel, Ale­xan­dria, Anti­okia og Jerus­a­lem; og da Rom i det 11. århund­re­de skil­te sig ud fra fæl­les­ska­bet, skyld­tes det ikke mindst Roms krav om at besid­de en cen­tral over­højhed over hele Kir­ken, hvil­ket de øvri­ge patri­ar­ka­ter afvi­ste. Siden da reg­nes Rom ikke læn­ge­re som en del af Den Orto­dok­se Kirke.

De til­ba­ge­blev­ne fire af de oprin­de­li­ge patri­ar­ka­ter er i vore dage tal­mæs­sigt få, men af histo­ri­ske årsa­ger har de en sær­lig anse­el­se og posi­tion i Kir­ken. Ikke mindst til­reg­nes Kon­stan­ti­nopels Patri­ar­kat en såkaldt ”æres­for­rang”, der, som ordet siger, ikke inde­bæ­rer nogen for­mel myn­dig­hed eller ret til at træf­fe afgø­rel­ser på de øvri­ge Kir­kers områder.

I histo­ri­ens løb er yder­li­ge­re 11 patri­ar­ka­ter og auto­ke­fa­le kir­ker gen­nem ind­vik­le­de histo­ri­ske pro­ces­ser kom­met til, sådan at Den Orto­dok­se Kir­ke nu udgø­res af 15 helt selv­stæn­di­ge enhe­der; det gæl­der fx patri­ar­ka­ter­ne i Geor­gi­en, Bul­ga­ri­en, Rumæ­ni­en og Ser­bi­en samt ærke­bis­pe­døm­mer­ne Græken­land og Cypern m.fl. Den tal­mæs­sigt stør­ste af de auto­ke­fa­le kir­ker er Den rus­si­ske Kir­ke eller Moskvas Patriarkat.

Der­til kom­mer et antal auto­no­me, det vil sige del­vis selv­stæn­di­ge, kir­ker med indre selv­sty­re, fx Fin­land og Japan, som er knyt­te­de til hhv. Kon­stan­ti­nopels og Moskvas patriarkater.

For­skel­len mel­lem auto­ke­fa­li (fuldt selv­sty­re) og auto­no­mi (del­vist selv­sty­re) kan aflæ­ses på i hvert fald to punk­ter, beg­ge afgø­ren­de for en orto­doks Kir­kes liv. En auto­ke­fal Kir­ke kan væl­ge sin egen leder, patri­ark eller i nog­le til­fæl­de ærke­bi­skop, uden at skul­le have val­get god­kendt af en høje­re instans. Og en auto­ke­fal Kir­ke til­vir­ker selv den hel­li­ge myron, uden hvil­ken der ikke kan gøres fuld­stæn­dig dåb.

De auto­no­me kir­ker, der­i­mod, må anmo­de om god­ken­del­se af deres leder og kan­di­da­ter til leder i det patri­ar­kat, de er til­knyt­tet, og sam­me sted må de anmo­de om og afhen­te den nød­ven­di­ge myron.

Selv­stæn­di­ge, ind­byr­des uaf­hæn­gi­ge enhe­der! Det er et afgø­ren­de karak­te­ri­sti­kum for Den Orto­dok­se Kir­ke, at der ikke fin­des én cen­tral instans, som har myn­dig­hed og magt over hele Kir­ken. Sådan er det, som alle­re­de nævnt, for­melt og prin­ci­pi­elt. Men vir­ke­lig­he­den er ofte en noget anden og fore­kom­mer på en ræk­ke områ­der præ­get af helt andre moti­ver end ind­byr­des kær­lig­hed og fællesskab.

Trods prin­cip­pet om selv­stæn­di­ge enhe­der er sma­gen for magt nem­lig smerte­ligt mærk­bar, også blandt orto­dok­se. Kir­ken har, fore­kom­mer det, mindst to strøm­nin­ger: en her­lig­he­dens og kær­lig­he­dens strøm, som Gud skæn­ker de tro­en­de; og så en anden, en ego­cen­tris­mens og her­ske­sy­gens strøm, der fol­der sig ud som selv­hæv­del­se, ikke så sjæl­dent under dæk­ke af fromhed.

Magt­lyst i kom­bi­na­tion med uhel­li­ge alli­an­cer mel­lem Kir­ke og stat leder til beskæm­men­de resul­ta­ter. Et sør­ge­ligt aktu­elt eksem­pel er Ruslands over­fald på nabo­lan­det Ukrai­ne i febru­ar 2022 med en stort anlagt mili­tær inva­sion, der snart (i janu­ar 2023) vil have varet et år, og som dag­ligt tru­er med at udvik­le sig til en inter­na­tio­nal storkrig.

Moskvas Patri­ar­kat og dets leder Patri­ark Kirill har i umis­for­stå­e­li­ge ven­din­ger klart udtrykt Den rus­si­ske Kir­kes opbak­ning til over­fal­det på Ukrai­ne; og har gjort det i en kon­tekst, ikke blot af omsorg for de sol­da­ter, der udkom­man­de­res til kamp, men også med påstand om der­med at med­vir­ke til for­svar for en ind­bildt, orto­doks moralsk ret­li­net­hed i for­hold til, hvad den rus­si­ske patri­ark opfat­ter og omta­ler som ”Vestens ånde­li­ge for­fald og dekadence”.

Der­med er impe­ri­a­li­sti­ske præten­tio­ner desvær­re atter en gang ble­vet syn­li­ge og sør­ge­ligt aktu­el­le i Den Orto­dok­se Kirke.

Den nuvæ­ren­de situ­a­tion er imid­ler­tid ikke det ene­ste eksem­pel på magt­bryn­de i Kir­ken. Og Moskvas Patri­ar­kat er ikke den ene­ste aktør af den­ne art. Også Kon­stan­ti­nopels Patri­ar­kat fore­kom­mer i en ræk­ke til­fæl­de dre­vet af sma­gen for magt og af (fal­ske) fore­stil­lin­ger om at være hævet højt over alle andre med der­til høren­de beslut­nings­ret på andres vegne.

Den rus­si­ske, kir­ke­li­ge impe­ri­a­lis­me først: Moskvas Patri­ar­kat har, i tæt alli­an­ce med den rus­si­ske stat, i man­ge år arbej­det mål­ret­tet på at skaf­fe sig fuld kon­trol med alle orto­dok­se stif­ter og menig­he­der, som på den ene eller anden måde har histo­risk for­bin­del­se med Rusland, men befin­der sig uden for rus­sisk ter­ri­to­ri­um. Det gæl­der blandt andre den såkald­te Syno­dal­kir­ke (ROCOR), som i 2007 gjor­de sig afhæn­gig af Moskvas Patri­ar­kat efter at have været erklæ­ret selv­stæn­dig gen­nem 80 år, siden 1920-erne, hvor ROCOR etab­le­re­de sig som uaf­hæn­gig enhed efter 1917-revo­lu­tio­nen i Rusland.

Patri­ar­ka­tet i Moskva har gen­nem en lang årræk­ke også arbej­det på at få en anden kir­ke­lig enhed, den såkald­te Paris-juris­dik­tion, som lige­le­des blev dan­net efter den kom­mu­ni­sti­ske 1917-revo­lu­tion, til­ba­ge under Moskvas kon­trol. Og Moskva har aldrig skjult sine hensigter:

Davæ­ren­de metro­po­lit og nuvæ­ren­de patri­ark Kirill oply­ste så tid­ligt som i 2001 på et kol­lokvi­um i Moskva med over­skrif­ten ”Reli­gion og Diplo­ma­ti”, at man fra rus­sisk side arbej­de­de aktivt, Kir­ke og stat i for­e­ning, på at skaf­fe sig kon­trol over Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stift med hoved­sæ­de i Paris og på at få den­ne uaf­hæn­gi­ge, kir­ke­li­ge enhed til­ba­ge i fol­den og bragt ind under Moskva­pa­tri­ar­ka­tets herredømme.

Det mis­lyk­ke­des i før­ste omgang. I 2003, da Paris-ærke­stif­tet i nog­le måne­der, fra janu­ar til maj, var uden leden­de ærke­bi­skop (for­di den hid­ti­di­ge ærke­bi­skop var død først i janu­ar), benyt­te­de Moskvas Patri­ar­kat anled­nin­gen til at sen­de brev til samt­li­ge stif­tets menig­he­der med det ind­hold, at nu var tiden kom­met til, som det hed, at ”ven­de hjem til moder­kir­ken”, alt­så Moskva.

Men den 1. maj 2003 blev der på Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stifts gene­ral­for­sam­ling i Paris valgt ny ærke­bi­skop, en bel­gi­er. Han var gået til valg på at beva­re uaf­hæn­gig­he­den i for­hold til Rusland; han blev valgt så godt som enstem­migt, og han tak­ke­de umid­del­bart efter val­get på ærke­stif­tets veg­ne høfligt ’nej’ til invi­ta­tio­nen fra Moskva. Sam­ti­digt blev det beslut­tet at beva­re ærke­stif­tets for­mel­le til­knyt­ning til Kon­stan­ti­nopels Patri­ar­kat, en ord­ning, som hav­de eksi­ste­ret siden 1931.

Da det glip­pe­de for Den rus­si­ske Kir­ke at skaf­fe sig kon­trol over Paris-juris­dik­tio­nen med den rela­tivt besked­ne Ale­xan­der Nevskij Kated­ral i Rue Daru i Paris’ 8. Aron­dis­se­ment, lige bag­ved Tri­um­f­bu­en, skif­te­de Moskva tak­tik. Den Rus­si­ske Føde­ra­tion, alt­så sta­ten, køb­te i 2010 en byg­ge­grund, efter sigen­de den­gang Paris’ dyre­ste, på Quai Bran­ly, ikke langt fra Eifeltår­net, for dér at byg­ge en rus­sisk kated­ral. Der blev gæt­tet på købspri­ser mel­lem 60 og 80 mil­li­o­ner €, og Ruslands davæ­ren­de ambas­sa­dør i Frank­rig, Ale­xan­der Orlof, oply­ste offi­ci­elt, at den nye kated­ral skul­le være ”det rus­si­ske, kir­ke­li­ge cen­ter i Paris”.

Dag­bla­det Novaia Gaze­ta, som den­gang blev udgi­vet i Moskva, var stærkt kri­tisk over for pro­jek­tet. De skrev sådan her: ”Byg­nin­gen af den nye kated­ral på Quai Bran­ly har som sit ene­ste for­mål at styr­ke Moskva­pa­tri­ar­ka­tets over­le­gen­hed blandt orto­dok­se i Frank­rig og at bli­ve et syn­ligt tegn på det mes­si­an­ske pro­jekt, som kal­des ’den rus­si­ske ver­den’ (’Rus­skij Mir’), som pre­mi­er­mi­ni­ster Putin og Patri­ark Kirill så ofte taler om.”

Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stift beva­re­de alt­så i før­ste omgang sin selv­stæn­dig­hed i for­hold til Moskva og der­med sin selv­for­stå­el­se som kimen til en uaf­hæn­gig, orto­doks Kir­ke i Vest­eu­ro­pa. Det gjor­de de, selv om de blev for­søgt sat i skyg­gen af et rus­sisk pre­sti­ge­byg­ge­ri midt i Paris på det kost­ba­re styk­ke jord, hvor Frank­rigs Mete­o­r­o­lo­gi­ske Insti­tut tid­li­ge­re hav­de haft til huse.

Men den sta­tus skul­le ikke vare ved, og visio­nen om en helt uaf­hæn­gig orto­doks Kir­ke i Vest­eu­ro­pa kun­ne ikke opret­hol­des. Det skyld­tes vel at mær­ke ikke Moskva­pa­tri­ar­ka­tets vir­ke; det skyld­tes den anden af de to orto­dok­se enhe­der med åben­lyst impe­ri­a­li­sti­ske præten­tio­ner, som vi alle­re­de har nævnt, nem­lig Kon­stan­ti­nopels Patri­ar­kat, også kendt som Øku­me­nisk Patri­ar­kat, det patri­ar­kat, som siden 1931 hav­de tjent som Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stifts for­mel­le garant for fri­hed og værn mod rus­sisk dominans.

Lede­ren af Øku­me­nisk Patri­ar­kat, Patri­ark Bart­ho­lo­mæus I, opfat­ter sig som leder, ikke blot af sit eget områ­de, men af hele den orto­dok­se ver­den, og der­for hæv­der han at være i besid­del­se af helt sær­li­ge, nog­le vil­le kal­de det ”pave­li­ge” pri­vil­e­gi­er, bl.a. når det gæl­der etab­le­rin­gen af uaf­hæn­gi­ge, auto­ke­fa­le orto­dok­se Kirker.

Efter Kon­stan­ti­nopels egen opfat­tel­se gæl­der dis­se sær­li­ge pri­vil­e­gi­er overalt i ver­den. Vi så det sene­st i 2019 i Ukrai­ne, hvor Bart­ho­lo­mæus I énsi­digt og i strid med alle kir­ke­ret­li­ge prin­cip­per blan­de­de sig i loka­le, kir­ke­li­ge stri­dig­he­der i Ukrai­ne og med­del­te uaf­hæn­gig­hed til dele af Kir­ken i Ukrai­ne, som hidtil hav­de refe­re­ret til Moskvas Patri­ar­kat. Der­ved gjor­de Kon­stan­ti­no­pel sig indi­rek­te med­skyl­dig i Ruslands bruta­le, mili­tæ­re over­fald på Ukrai­ne i febru­ar 2022.

Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat mener, som her eksem­pli­fi­ce­ret, at de har ene­ret på at afgø­re, hvil­ke Kir­ker, der kan være selv­stæn­di­ge, og hvil­ke, der ikke kan. Et andet kendt eksem­pel på Kon­stan­ti­nopels præten­tio­ner er en kon­flikt, som har pågå­et i mere end 50 år. Det gæl­der OCA, som er for­kor­tel­se for Ort­ho­dox Church of America.

OCA er en kir­ke­lig enhed, som oprin­de­ligt var del af den rus­si­ske emi­gra­tion til USA, og som der­for var et stift, knyt­tet til Moskvas Patriarkat.

I 1972 var OCA’s stift og menig­he­der imid­ler­tid gle­det så meget ind i det ame­ri­kan­ske sam­fund, sprog­ligt, kul­tu­relt og i øvrigt, at patri­ar­ka­tet i Moskva med­del­te dem selv­stæn­dig­hed, auto­ke­fa­li. Der var bare den hage ved det, at det vil­le man slet ikke høre tale om fra Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat, der som sagt påberå­ber sig ene­ret på at kun­ne træf­fe den slags afgø­rel­ser. Så Øku­me­nisk Patri­ar­kat afvi­ste fra begyn­del­sen at aner­ken­de OCA’s sta­tus som selv­stæn­dig Kirke.

I dag, 50 år sene­re, er situ­a­tio­nen fort­sat låst. Det bety­der, at man i USA har en Orto­doks Kir­ke med et mil­li­on-stort antal tro­en­de, man­ge præ­ster, dia­ko­ner og biskop­per samt tre teo­lo­gi­ske uddan­nel­ses­ste­der; men Kon­stan­ti­nopels Patri­ar­kat fore­gi­ver stæ­digt, at vir­ke­lig­he­den ikke er vir­ke­lig, og de næg­ter fort­sat at aner­ken­de ame­ri­ka­ner­ne som selvstændige.

I Euro­pa har gen­nem snart 100 år ikke mindst Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stift i Paris i sti­gen­de grad for­stå­et sig selv som begyn­del­sen eller kimen til en egent­lig, selv­stæn­dig, Orto­doks Kir­ke i Vest­eu­ro­pa; i lig­hed med udvik­lin­gen i USA, som den er skit­se­ret oven­for med beret­nin­gen om OCA.

Paris-ærke­stif­tet kla­re­de læn­ge at beva­re uaf­hæn­gig­he­den af Moskva. Men så kom der helt uven­tet en bom­be fra en anden kant, fra for­mode­de ven­ner, nem­lig fra Kon­stan­ti­no­pel; og den bom­be blev bragt til spræng­ning i Paris og i hele Vest­eu­ro­pa for godt fire år siden.

Plud­se­ligt og uden aller­mind­ste for­var­sel, den 27. novem­ber 2018, blev det med­delt fra Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat, at Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stift, som man hidtil hav­de ydet beskyt­tel­se, skul­le ”oplø­ses” og slet ikke læn­ge­re eksi­ste­re som sam­let, selv­stæn­dig kir­ke­lig enhed.

Vide­re blev det dekre­te­ret, at Paris-ærke­stif­tets menig­he­der, ca.120 enhe­der i tal, halv­de­len i Frank­rig, de øvri­ge for­delt i en lang ræk­ke euro­pæ­i­ske lan­de, her­un­der Skan­di­navi­en, det blev dekre­te­ret, at dis­se menig­he­der hver især skul­le mel­de sig hos de loka­le, græ­ske biskop­per med anmod­ning om at måt­te ind­gå i de græ­ske stifter.

Ordren til at oplø­se den hidtil selv­stæn­di­ge og sam­le­de kir­ke­li­ge enhed blev i Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stift set som udtryk for arbi­trær magt­an­ven­del­se og kir­ke­ligt ene­væl­de og blev i før­ste omgang pure afvist af de berørte.

På en ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling i Paris den 23. febru­ar 2019 sag­de 93% af del­ta­ger­ne, præ­ster og læg­folk, ’nej’ til Kon­stan­ti­nopels krav om opløs­ning; og de sag­de ’nej’ til at bli­ve ’græke­re’.

Efter­føl­gen­de blev der gen­nem nog­le måne­der arbej­det på høj­tryk fra Paris-ærke­stif­tet for at fin­de en løs­ning, hvor­ved man kun­ne for­bli­ve sam­let og beva­re enhe­den og selv­stæn­dig­he­den uden Øku­me­nisk Patri­ar­kats med­vir­ken. Der var kon­tak­ter i for­skel­li­ge ret­nin­ger, men uden at et til­freds­stil­len­de resul­tat kom i sigte.

Den fore­lø­bi­ge ende på histo­ri­en blev, at Moskvas Patri­ar­kat, som åben­bart var de ene­ste med mod, lyst og råstyr­ke til at gå op imod Kon­stan­ti­no­pel, til­bød at tage Paris-ærke­stif­tet under sin ”beskyt­tel­se”. Og sådan blev det. Ærke­stif­tet er nu, i lig­hed med ROCOR, under­lagt Moskvas Patri­ar­kat – 100% mod­sat den kla­re mel­ding fra ærke­stif­tet for 20 år siden, i maj 2003, at man under ingen omstæn­dig­he­der ønske­de at slut­te sig til Den rus­si­ske Kirke.

Para­doksalt som det kan fore­kom­me: Det sam­me Moskvas Patri­ar­kat, som 15 år tid­li­ge­re var mis­lyk­ke­des med at tage kon­trol over Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stift og hav­de måt­tet mod­ta­ge et tyde­ligt ’nej tak’ fra stif­tets ærke­bi­skop, de fik nu så at sige ser­ve­ret sej­ren på et sølv­fad af deres ene­ste kon­kur­rent på den orto­dok­se, kir­ke­li­ge, impe­ri­a­li­sti­ske bane, Kon­stan­ti­nopels patri­ark, Bart­ho­lo­mæus I.

Den udvik­ling før­te til ca. en hal­ve­ring af antal­let af menig­he­der i Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stift; for man­ge ønske­de ikke ”beskyt­tel­se” fra Moskva, men fandt andre løs­nin­ger. Nog­le bed i det sure æble og meld­te sig hos græker­ne, som de hav­de fået ordre til; andre søg­te til­flugt hos ser­bi­ske, rumæn­ske eller bul­gar­ske biskopper.

Hvad har så Kon­stan­ti­nopels Patri­ar­kat opnå­et med den­ne manøv­re? Udover at ska­be split­tel­se? De ønske­de til­sy­ne­la­den­de at afvær­ge enhver bevæ­gel­se hen imod en selv­stæn­dig Orto­doks Kir­ke i Vest­eu­ro­pa. Det er de til over­mål lyk­ke­des med. Sådan en Kir­ke er ikke i sig­te, så langt øjet rækker.

De er sam­ti­digt lyk­ke­des med at redu­ce­re en vel­fun­ge­ren­de, sam­let kir­ke­lig enhed i Vest­eu­ro­pa med en klar fæl­les vision til ca. halv stør­rel­se; og de er lyk­ke­des med at jage den til­ba­ge­blev­ne halv­del i arme­ne på deres egen vær­ste kon­kur­rent og modstander.

Patri­ark Bart­ho­lo­mæus I hav­de vist nok til hen­sigt, med ordren om at oplø­se Det Vest­eu­ro­pæ­i­ske Ærke­stift, at styr­ke sin egen og de græ­ske biskop­pers stil­ling i Vest­eu­ro­pa. — Men han opnå­e­de det stik mod­sat­te, nem­lig at styr­ke Moskvas Patri­ar­kat i Vesten. Det selv sam­me Moskvas Patri­ar­kat, som udtryk­ke­ligt defi­ne­rer sig som den orto­dok­se morals vog­ter imod trus­len fra Vestens ”deka­den­ce”; og som til den ende siden febru­ar 2022 leve­rer kir­ke­lig støt­te til Ruslands mili­tæ­re aggres­sion i Ukraine.