Danmark, Rusland og Den Ortodokse Kirke – En besynderlig samtale

Jeg er af fle­re ble­vet gjort opmærk­som på et inter­view på en engelsk­spro­get hjem­mesi­de, til­hø­ren­de Moskvas Patri­ar­kat. ”Ort­ho­dox Chri­sti­a­ni­ty” hed­der den:

https://orthochristian.com/149673.html

Vide­re er jeg ble­vet oplyst om, at inter­viewet bli­ver delt, med mesten­dels posi­ti­ve kom­men­ta­rer, af et antal orto­dok­se krist­ne i Dan­mark på Face­book (som jeg ikke selv benytter).

Det dre­jer sig om en sam­ta­le med den orto­dok­se Non­ne, Moder Ambro­sia, som gen­nem mere end 20 år har opholdt sig i Dan­mark, først på ruin-slot­tet Hes­b­jerg på Fyn og de sene­ste man­ge år på Bågø i Lil­le­bælt, hvor hun som den ene­ste faste bebo­er fore­står et lil­le klo­ster, navn­gi­vet efter De hel­li­ge, kej­ser­li­ge Mar­ty­rer fra Rusland.

Jeg har ikke for vane offent­ligt at kom­men­te­re, end­si­ge gå i ret­te med, hvad andre udta­ler om livet som orto­doks kri­sten i Dan­mark; og da slet ikke, når det dre­jer sig om men­ne­sker, jeg ken­der per­son­ligt og har haft ven­ska­be­ligt samvær med, som det er til­fæl­det med Moder Ambro­sia. Men ind­hol­det i sam­ta­len er af en sådan art, og hen­des svar er på fle­re punk­ter så besyn­der­li­ge, at jeg fin­der det nød­ven­digt både at til­fø­je spørgs­mål og gøre indsigelse.

Alle­re­de over­skrif­ten til sam­ta­len affø­der undren. Den lyder sådan her: ”Det var vig­tigt at intro­du­ce­re dan­sker­ne til Orto­dok­si­en.” Jamen, mener M. Ambro­sia mon i fuldt alvor, at først da hun for 20 år siden kom til lan­det og etab­le­re­de sit klo­ster, først da blev dan­sker­ne ”intro­du­ce­ret” til Den Orto­dok­se Kir­ke og dens tro?

Hvis hun har den opfat­tel­se, så tager hun grun­digt fejl. Der hav­de i man­ge år, inden hen­des ankomst til DK, været orto­doks kri­sten akti­vi­tet her i lan­det, både i rus­sisk, norsk og dansk regi; uden at jeg her vil gå i detal­jer med hvordan.

Med al respekt var M. Ambro­si­as ankomst langt fra den før­ste mulig­hed for dan­ske krist­ne til at gøre sig bekendt med den orto­dok­se tro; i det høje­ste end­nu en mulig­hed, og for­re­sten kun for de men­ne­sker, som er indstil­let på en over­ve­jen­de russisk/slavisk vin­kel med alt, hvad der­til hører i hen­se­en­de til ufor­stå­e­ligt litur­gisk sprog og en for dan­ske­re uvant kalen­der­brug, fx med Jul den 7. Januar.

M. Ambro­si­as klo­ster på Bågø er opstå­et i slip­strøm­men af en dansk sær­ling og fan­tast, Jør­gen Laur­sen Vigs (1918 – 2005) fore­stil­lin­ger om at etab­le­re et mul­ti-reli­gi­øst cen­ter med bl. a orto­dok­se og bud­dhi­ster og fle­re end­nu på og omkring slot­tet Hes­b­jerg (af nog­le beskre­vet som en slags ”fynsk Chri­sti­a­nia”), som han eje­de siden 1957, og som alle­re­de i år 2000, da M. Ambro­sia ankom, var en fal­de­fær­dig ruin, ube­bo­e­lig og sundhedsfarlig.

M. Ambro­sia får det i sam­ta­len næsten til at lyde, som om der slet ikke vil­le have været nogen orto­doks akti­vi­tet i Dan­mark uden Laur­sen Vigs hen­ven­del­se til Moskvas Patri­ar­kat og invi­ta­tion til hen­de selv; hvil­ket slet og ret ikke er sandt. ”Det var vig­tigt for ham at give sine lands­mænd mulig­he­den for at bli­ve bekend­te med Orto­dok­si­en”, udta­ler hun ikke desto mindre.

Så vidt den kor­te skit­se til histo­ri­en om Bågø-kloste­rets til­bli­vel­se. Rig­tig peni­belt bli­ver det, når M. Ambro­sia stil­les over for spørgs­mål om, hvor­dan hun ople­ver Dan­mark, og hvil­ke tan­ker hun gør sig om lan­det, dets befolk­ning, men­ta­li­tet og hele indret­ning. Og om, hvad hun egent­lig vil her.

M. Ambro­sia cite­res i inter­viewet for, at ”der gøres meget i Dan­mark for at ska­be og beva­re […] patri­o­tis­me og end­da kol­lek­ti­vis­me i sam­fun­det […] På en måde får det os til at læn­ges efter USSR [Sov­je­tu­ni­o­nen], hvor vi lær­te man­ge gode ting og blev beskyt­te­de mod de veder­styg­ge­lig­he­der, der fra Vesten skyl­le­de ind over vores ung­dom efter pere­stro­j­ka”. Siger alt­så orto­dok­se M. Ambro­sia fra Bågø.

Javel, ja, Dan­mark ska­ber længsel efter Sov­jet; og ”Vesten” er ophav til alle slags ”veder­styg­ge­lig­he­der.” Jeg har ondt ved at tro, at det kun skul­le være mig, der i M. Ambro­si­as ord aner ekko­et af de hor­rib­le påstan­de, man hører fra både poli­tisk og kir­ke­ligt hold i dagens Rusland. Påstan­de om Vestens ”deka­den­ce” og ”moral­ske for­fald”? Påstan­de til for­svar for Ruslands mili­tæ­re over­fald på et nabo­land? Påstan­de om at vi her i Dan­mark, EU og USA, alt­så vi i ”Vesten”, slet og ret er ”fjen­den”.

Men det bli­ver vær­re end­nu. Moder Ambro­sia, som alt­så er kom­met for at belæ­re os dan­ske­re om den orto­dok­se tro, hun ind­vi­er os i, hvor­dan hun ser Dan­mark: ”Dan­sker­ne tvin­ges til at tole­re­re de seksu­el­le mino­ri­te­ter, som her gen­nemtvin­ger deres reg­ler på en meget aggres­siv måde. I den for­stand kan vi kun have med­li­den­hed med dan­sker­ne …” Og så den afgø­ren­de trumf: ”Man­ge almin­de­li­ge dan­ske­re er mis­un­de­li­ge på de love, som for nylig er ble­vet ved­ta­get i Rusland.” Ser man det?

Det bli­ver ikke i inter­viewet præ­ci­se­ret, præ­cis hvil­ke love, der refe­re­res til; men man har lov at gæt­te. Og gæt­ter jeg rig­tigt, så må der spør­ges: Skul­le vi i Dan­mark vir­ke­lig være ”mis­un­de­li­ge” på en rus­sisk lov­giv­ning, der hård­hæn­det under­tryk­ker og fængs­ler enhver poli­tisk oppo­si­tion og næg­ter alle ander­le­des tæn­ken­de og tro­en­de ret­ten til at ytre sig? Jeg til­la­der mig at tvivle.

Når det så kom­mer til, hvad Dan­mark, efter M. Ambro­si­as opfat­tel­se, har at byde på, så er det ikke ret meget, for ikke at sige slet ingen­ting: ”Der er ikke man­ge attrak­tio­ner her”, sådan sva­rer non­nen fra Rusland; men vi bli­ver ikke helt slå­et ud, for hun fort­sæt­ter: ”Men dan­sker­ne ved, hvor­dan man kan lave noget inter­es­sant og attrak­tivt ud af ingen­ting.” Ja, vi dan­ske­re er talent­ful­de tryl­le­kunst­ne­re, vur­de­rer alt­så M. Ambrosia.

Det lyder jo unæg­te­lig tem­me­lig trist at skul­le bo sådan et sted, hvor vi dan­ske tvin­ges til at se igen­nem fin­gre med alskens veder­styg­ge­lig­he­der, hvor vi er gen­stand for rus­si­ske ret­tro­en­des inder­li­ge med­li­den­hed, og hvor vi henslæ­ber trø­stes­lø­se dage i mis­un­del­se over de strå­len­de, frie for­hold i Rusland.

Og det gør M. Ambro­sia da hel­ler ikke, alt­så bor her, i hvert fald ikke sådan rig­tigt for alvor. Adspurgt om hun kan lide at bo i Dan­mark, sva­rer hun: ”Jeg bor her ikke i [ordets] egent­li­ge betyd­ning. Jeg bor i Rusland! Her [i DK] gør jeg mit arbej­de og tje­ner Gud og Rusland så godt jeg kan.”

Og så oply­ser M. Ambro­sia vide­re, at hun fysisk ophol­der sig mindst fire måne­der om året i Rusland, og at hun i øvrigt ”håber, den tid vil kom­me, hvor hun slet ikke behø­ver at rej­se til noget frem­med land.”

Det lyder unæg­te­lig, som om M. Ambro­sia ikke helt er, hvor hun helst vil­le og bur­de være; når nu hun defi­ne­rer sin for­nem­ste opga­ve i den­ne ver­den som at ”tje­ne Gud og Rusland”, hvad vil hun så egent­lig i Danmark?

Med det udgangs­punkt, M. Ambro­sia selv defi­ne­rer, kun­ne man for­sig­tigt spør­ge, om hen­des arbej­de vir­ke­lig tje­ner til at gøre Dan­mark og dan­sker­ne bekend­te med Den Orto­dok­se Kir­ke og dens tro; og om ikke hun vil­le kun­ne ”tje­ne Gud og Rusland” bed­re i, nå ja, i Rusland.

Måske leve­rer M. Ambro­sia selv sva­ret. Til slut i inter­viewet bli­ver hun spurgt om, hvil­ke ste­der hun vil­le råde en pil­grim eller en rej­sen­de fra Rusland til at besø­ge i Dan­mark. Der­til sva­rer hun: ”Hvis de spør­ger mig, så vil jeg sva­re: ’Hvis den lyk­ke­li­ge mulig­hed fin­des, så bliv hjem­me i Rusland’”.

Det var måske et udmær­ket råd.