Ortodokse kristne skal ikke konfirmeres i folkekirken!

End­nu en gang står vi med den for­bav­sen­de situ­a­tion, at Dan­marks ene­ste erklæ­ret krist­ne dag­blad, Kri­ste­ligt Dag­blad, den 10. janu­ar 2023 brin­ger en arti­kel, hvis ind­hold omfat­ter orto­dok­se krist­ne og deres muli­ge rela­tion til den dan­ske fol­kekir­ke – og så væg­rer sig ved at tryk­ke en orto­doks kom­men­tar til sam­me arti­kel. Der­for brin­ges kom­men­ta­ren her:

Orto­dok­se unge men­ne­sker er alle­re­de og for længst ”kon­fir­me­re­de”. Det blev de, den­gang de blev døbt og umid­del­bart der­ef­ter sal­vet med hel­lig myron. Myronsalv­nin­gen er tæt knyt­tet til det orto­dok­se dåbs­ri­tu­al, den mod­sva­rer dét, der sene­re har udvik­let sig til andre kon­fes­sio­ners ”kon­fir­ma­tion”. Den Orto­dok­se Kir­ke har der­for ikke nogen dåbens bekræf­tel­se i 14-års alder, for dåben kon­fir­me­res og bekræf­tes umid­del­bart efter, at den har fun­det sted. Ale­ne af den grund skal unge orto­dok­se selvsagt ikke kon­fir­me­res i folkekirken!

Det bur­de være ind­ly­sen­de for enhver, ikke mindst folk med for­modet teo­lo­gisk ind­sigt. Alli­ge­vel brin­ger biskop i Hader­s­lev Stift, Mari­an­ne Chri­sti­an­sen, i Kri­ste­ligt Dag­blad tirs­dag den 10. janu­ar en tem­me­lig sær­præ­get, juri­disk argu­men­ta­tion til torvs. En argu­men­ta­tion, som kun nødtørf­tigt dæk­ker over en blan­ding af repres­siv ”tole­ran­ce” og en mis­for­stå­et ”øku­me­nisk” bestræ­bel­se på at jæv­ne vir­ke­lig­he­dens for­skel­le ud og gøre 5 og 7 lige.

Biskop­pen udta­ler, at fol­kekir­kens biskop­per har ”gran­sket lov­giv­nin­gen” og der­ved er nået frem til, at unge fra andre krist­ne tros­sam­fund sag­tens kan bli­ve kon­fir­me­ret i fol­kekir­ken uden der­for at bli­ve med­lem af den­ne. En prak­sis, Mari­an­ne Chri­sten­sen så anbe­fa­ler som en rig­tig god idé.

Jeg betviv­ler ikke biskop­per­nes gransk­ning af loven; men at noget ikke er ulov­ligt, er ikke det sam­me, som at så skal man gøre det. Mari­an­ne Chri­sten­sen og øvri­ge biskop­per­ne bur­de, med al respekt, have gjort sig andre over­vej­el­ser end de juri­di­ske. Teo­lo­gi­ske for eksempel?

For et andet eksem­pel på den mis­for­stå­e­de øku­me­ni­ske tan­ke­gang se den­ne arti­kel:
Dob­belt med­lem­skab? Kan orto­dok­se krist­ne være med­lem­mer af folkekirken?

Mari­an­ne Chri­sten­sen får støt­te fra Emil Sag­gau, der præ­sen­te­res som ”for­sker i Den Orto­dok­se kir­ke” ved uni­ver­si­te­tet i Lund. Han mener, at man­ge orto­dok­se for­æl­dre ser fol­kekir­kens kon­fir­ma­tions­for­be­re­del­se som ”gan­ske almin­de­lig bibe­lun­der­vis­ning”; og han sæt­ter trumf på ved at for­tæl­le, at han per­son­ligt ken­der en orto­doks præst, der har sendt sine egne børn til kon­fir­ma­tions­for­be­re­del­se med føl­gen­de begrun­del­se: ”Hvor­dan kan man som kri­sten være imod, at man under­vi­ser i Bibe­len”? Den præst gad jeg nok møde.

Nu er ”gan­ske almin­de­lig bibe­lun­der­vis­ning” jo langt fra at være en eksakt viden­skab. Der kan som bekendt være for­skel­li­ge læs­nin­ger af Bibe­len i for­skel­li­ge krist­ne mil­jø­er; og i fol­kekir­ken er under­vis­nin­gen, natur­ligt nok, med luthersk for­tegn. End­vi­de­re er den under­vis­ning, der gives inden kon­fir­ma­tion i fol­kekir­ken ikke ale­ne bibel­læs­ning. Den består, så vidt jeg er ori­en­te­ret, i en bre­de­re ind­fø­ring i luthersk kristendom.

Som mod­vægt til de for­bav­sen­de udsagn fra biskop­pen og for­ske­ren og til Sag­gaus ano­ny­me orto­dok­se præst, optræ­der der ret­fær­dig­vis i sam­me arti­kel en navn­gi­ven orto­doks præst, fader Adri­an Chi­tu­lescu fra Viborg. Han frem­hæ­ver den ind­ly­sen­de sand­hed, som bur­de være bør­ne­lær­dom for biskop­per, for­ske­re og præ­ster, at krist­ne for­æl­dre ”skal tage ansvar for, at deres børn ikke blan­der den orto­dok­se og lut­her­ske tro unø­digt sam­men.” Tak for det, fader Adrian!

Hvor­dan skal de for­skel­li­ge par­ter så for­hol­de sig? Jo, præ­ster og biskop­per i fol­kekir­ken bur­de, efter min opfat­tel­se, afhol­de sig fra at med­vir­ke til at give børn og unge men­ne­sker det ind­tryk, at der ”i vir­ke­lig­he­den” ingen ver­dens for­skel er på luthersk og orto­doks tro og kri­sten­dom. Det inde­bæ­rer, at man sag­ligt for­kla­rer orto­dok­se unge men­ne­sker, at kon­fir­ma­tion i fol­kekir­ken er for lut­her­ske kristne.

Når det så gæl­der de orto­dok­se præ­ster, så bør de bestræ­be sig på at for­kla­re voks­ne, unge og børn i deres menig­he­der, at der fak­tisk er vig­ti­ge, afgø­ren­de for­skel­le mel­lem orto­doks og luthersk tro og prak­sis, og at man som orto­doks kri­sten ikke tager del i fol­kekir­kens ritu­a­ler og sakramenter.

Fader Adri­an cite­res i artik­len for, at der er orto­dok­se unge, som ger­ne vil inte­gre­res i lokal­sam­fun­det og udvik­le ”et stærkt net­værk med deres dan­ske ven­ner.” Jamen, det er glim­ren­de! Men om lige net­op et luthersk, fol­kekir­ke­ligt ritu­al som kon­fir­ma­tio­nen er er vej­en til inte­gra­tion og stær­ke net­værk, det er mere tvivlsomt.

Det bur­de være ind­ly­sen­de for alle, orto­dok­se og lut­her­ske, præ­ster, biskop­per, for­æl­dre og for­ske­re, at der fin­des andre veje til at styr­ke fæl­les­skab og kam­me­rat­skab end at bil­de de unge men­ne­sker ind, at for­skel­le i tra­di­tio­ner og tro er til­fæl­di­ge og uden betyd­ning; og at man der­for bare kan se bort fra dem og lade som om, at alt kir­ke­ligt i vir­ke­lig­he­den er ”det sam­me, bare på lidt for­skel­li­ge måder”.