Vi er ortodokse kristne —
Vi er fuldkommen danske —
Vi er fuldkommen vesteuropæere

Tek­sten her­un­der udgjor­de præ­di­ken ved Litur­gi­en søn­dag den 30. okto­ber 2022. Orde­ne er for­an­le­di­get af den alvor­li­ge situ­a­tion, Euro­pa befin­der sig i med Ruslands inva­sion i Ukraine.

I Fade­rens og Søn­nens og Hel­li­gån­dens navn

Kære brød­re og søstre i Kristus

Jeg beder jer: Til­giv mig, at der for før­ste gang nogen­sin­de er poli­ti­ske toner i min præ­di­ken. Under nor­ma­le omstæn­dig­he­der skul­le jeg have talt over Enkens søn fra Nain; men Euro­pas alvor­li­ge situ­a­tion tvin­ger mig ad andre veje.

Elsk jeres fjen­der! – Det var et afgø­ren­de ele­ment i læs­nin­gen fra Lukas sid­ste søn­dag: Elsk jeres fjen­der! Jeg tal­te der­for for en uge siden om, hvor umu­ligt og der­til hvor rent ud sagt uri­me­ligt det fore­kom­mer os: Hvor­for i alver­den skul­le vi elske vore fjen­der? Og hvor­dan i alver­den skul­le vi bære os ad med det, hvis vi vir­ke­lig gjor­de for­søg på at elske dem, der hader os? Og som udpe­ger os som deres fjen­der? Hvor­dan?

Vi kan ikke stil­le os til­freds med from­me, tom­me flos­k­ler om, at vi bare elsker alle og enhver, for­di vi er krist­ne og lige meget hvad; for det vil­le være det sam­me som at sige, at vi egent­lig talt er bedø­ven­de ligeg­la­de med ret og rime­lig­hed, så læn­ge vi bare kan hyt­te vores eget skind.

En ærlig og karsk til­gang, det er at gøre os fri af tom­me kær­lig­heds-flos­k­ler uden ind­hold! Og det er at und­la­de tom­me tale­må­der om, at vi slet ikke har nogen fjen­der, uan­set hvor meget nogen hader os. For det pas­ser ikke. Der fin­des fak­tisk men­ne­sker, der fin­des både poli­ti­ske og reli­gi­øse lede­re i den­ne ver­den, som klart og umis­for­stå­e­ligt peger på os som fjen­der. Og de sæt­ter hand­ling bag deres ord, nog­le gan­ge med mili­tæ­re angrebs­ak­tio­ner, andre gan­ge mere sub­tilt med ned­rak­ning og beskyld­nin­ger om deka­den­ce og moralsk for­fald.

Det er en sør­ge­lig vir­ke­lig­hed! Og så meget mere sør­ge­lig, når dis­se angreb kom­mer fra vore tros­fæl­ler, alt­så fra orto­dok­se krist­ne! Som ret­fær­dig­gø­rel­se af end­nu en mili­tær inva­sion i et nabo­land har den rus­si­ske præ­si­dent Putin i sine taler udstedt en krig­ser­klæ­ring mod hvad han kal­der Vestens omstyr­tel­se af tro­en og af de tra­di­tio­nel­le vær­di­er. Og præ­si­den­ten bak­kes op af den Orto­dok­se Kir­ke i Ruslands leder, patri­ark Kirill, som udta­ler, at Rusland med den aktu­el­le krig i Ukrai­ne er, som han udtryk­ker det, enga­ge­ret i en kos­misk, ånde­lig kamp – nem­lig kam­pen mod hvad den rus­si­ske patri­ark opfat­ter som Vestens deka­den­ce.

Dis­se kla­re krig­ser­klæ­rin­ger fra præ­si­dent og patri­ark mod hele Vesten, de kan ikke und­gå at gøre alvor­lig ska­de på Den Orto­dok­se Kir­kes anse­el­se, også her hos os i Dan­mark. – For rig­tig man­ge dan­ske­re, som ikke er orto­dok­se, de har, natur­ligt nok, det bil­le­de, at Den Orto­dok­se Kir­ke , det må være noget med Rusland. Og når så patri­ark Kirill fører sig frem med sin ned­gø­ring af Vesten, ja så peger det også på sådan nog­le som os! Der­for er der grund til at sige klart og tyde­ligt fra!

Vi i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed, vi er nem­lig også Vesten! Det er os, præ­si­den­ten kal­der for omstyr­te­re af de tra­di­tio­nel­le vær­di­er; det er os, patri­ar­ken kal­der deka­den­te. Det er os, som i patri­ark Kirills kos­mi­ske, ånde­li­ge kamp er den ind­bild­te fjende!

Der­for skal vi gøre det klart for Gud og hver­mand: Vi er fuldt og helt orto­dok­se krist­ne. Vi er fuldt og helt danske.Vi er fuldt og helt Vesten. Vi er en del af den loka­le kul­tur. Vi taler det loka­le sprog. Vi har ingen kir­ke­lig til­knyt­ning til Rusland eller til Moskvas Patri­ar­kat, hver­ken direk­te eller indi­rek­te; og vi ønsker hel­ler ikke at få det!

Noget andet er, at vi er tak­nem­me­li­ge for de vig­ti­ge og helt afgø­ren­de bidrag, man­ge rus­si­ske, orto­dok­se krist­ne men­ne­sker har ydet i Vest­eu­ro­pa gen­nem mere end 100 år efter den kom­mu­ni­sti­ske mag­tover­ta­gel­se i Rusland i 1917 og op igen­nem den 20. Århund­re­de; tak­nem­me­li­ge, når det gæl­der (gen-) etab­le­rin­gen af det orto­dok­se, krist­ne liv i Vesten og der­med også i Danmark.

Sam­ti­digt er det nød­ven­digt at under­stre­ge, at hver­ken Rusland eller Moskvas Patri­ar­kat på nogen måde har ene­ret eller patent på orto­doks kri­sten­dom eller på at defi­ne­re den orto­dok­se moral. De dekla­ra­tio­ner, som med mel­lem­rum lyder om det hel­li­ge Rusland og om Moskva som Det tred­je Rom og hele den orto­dok­se ver­dens moral­ske kom­pas og leder, de udgør et selv­til­stræk­ke­ligt, mis­vi­sen­de og præten­tiøst billede.

Vi i Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed er orto­dok­se krist­ne her i lan­det, i Dan­mark. Vi arbej­der på give den orto­dok­se, krist­ne tro plads i det dan­ske, kir­ke­li­ge land­skab; og det gør vi paral­lelt med orto­dok­se krist­ne i andre lan­de i Euro­pa og i Ame­ri­ka. Vi er den loka­le Kir­ke i hver vore lan­de; og vi tager afstand fra alle til­løb til kir­ke­lig impe­ri­a­lis­me, hvad enten impe­ri­a­lis­men kom­mer fra Moskva eller fra Istanbul.

Må Kristus, vor san­de Gud, Han som er opstan­den fra de døde, må Han for­bar­me Sig over os og frel­se os; for Han er god og elsker menneskene.

Ham være lov og pris til evig tid.

Amen.