Vrøvl om den ortodokse kalender

Avi­sen Kri­ste­ligt Dag­blad har på for­si­den den 8. novem­ber 2022 en stort opsat arti­kel om, at orto­dok­se i Ukrai­ne nu ”flyt­ter julen”, og at det­te sker ”i pro­test mod Rusland”. Flyt­nin­gen dre­jer sig om, at der åbnes mulig­hed for at fejre jul den 25. decem­ber i ste­det for den 7. janu­ar, som det hidtil har været skik i Ukraine

Avi­sen benyt­ter en ”spe­ci­a­list i orto­dok­se for­hold” til at for­kla­re de sær­li­ge omstæn­dig­he­der, der gør sig gæl­den­de i den orto­dok­se ver­den, når det gæl­der den kir­ke­li­ge kalen­der. Og sik­ke en ”for­kla­ring”! Det rene og skæ­re vrøvl.

Den pågæl­den­de spe­ci­a­list, Emil Sag­gau, var angi­ve­ligt ”ved at få kaf­fen galt i hal­sen”, da han læste om den ukrain­ske åbning i for­hold til kalen­der­brug. Hvor­for? Jo, Sag­gau for­kla­rer, at ”det hand­ler jo om, hvor­vidt man tror, at Jesus blev født den ene eller den anden dag”. Og for at sæt­te trumf på for­kla­rer han så vide­re, at ”det sva­rer til at stil­le spørgs­mål til en trosbekendelse”.

Beg­ge påstan­de er helt og alde­les for­ker­te og vild­le­den­de. Til den før­ste er sva­ret, at alle orto­dok­se krist­ne har den tro, at Vor Her­re, Gud og Frel­ser, Jesus Kristus, er født den 25. decem­ber, jule­dag, og at det føl­ge­lig er dagen for jule­fejrin­gen. Uenig­he­den dre­jer sig alt­så om, hvor­når det er den 25. december.

Af ind­vik­le­de, histo­ri­ske grun­de benyt­ter nog­le orto­dok­se kir­ker, fx den rus­si­ske og den ser­bi­ske, fort­sat den juli­an­ske kalen­der, eller som den også kal­des gam­mel kalen­der. Den kalen­der har nog­le ind­byg­ge­de astro­no­mi­ske unøj­ag­tig­he­der, som gen­nem århund­re­der har ført til for­skyd­nin­ger. Det inde­bæ­rer, at iføl­ge juli­ansk kalen­der fal­der den 25. decem­ber på den dag, som efter gre­go­ri­ansk kalen­der er den 7. januar.

Med andre ord: De, der hol­der fast ved gam­mel kalen­der, er af den opfat­tel­se (i hvert fald prin­ci­pi­elt), at den syven­de dag i janu­ar måned i vir­ke­lig­he­den er den 25. december!

Andre orto­dok­se kir­ker, fx den rumæn­ske, den græ­ske og den bul­gar­ske, benyt­ter såkaldt ny kalen­der. Skal det være helt kor­rekt hed­der den revi­de­ret juli­ansk kalen­der; og den kan være van­ske­lig at skel­ne fra den gre­go­ri­an­ske kalen­der, som bru­ges i man­ge lan­de, fx Dan­mark. Her er der ingen tvivl om, at den 25. decem­ber fal­der på den 25. decem­ber; og der­for fejrer de nævn­te Orto­dok­se Kir­ker jul på den dato.

Så vidt de for­skel­li­ge kalen­de­re. Det fun­ge­rer sæd­van­lig­vis helt uden pro­ble­mer de Orto­dok­se Kir­ker imel­lem; man respek­te­rer hin­an­dens tra­di­tio­ner, omend dem, der er opvok­set med og bru­ger gam­mel kalen­der nog­le gan­ge kan have van­ske­ligt ved at fore­stil­le sig, at noget andet kan være muligt.

Men når Kri­ste­ligt Dag­blads ”spe­ci­a­list i orto­dok­se for­hold” hæv­der, at et skift af kalen­der sva­rer til ”at stil­le spørgs­mål til en tros­be­ken­del­se”, så er det, med al respekt, ramt helt ved siden af. Alle orto­dok­se teo­lo­ger er eni­ge om og på det rene med, at even­tu­el­le stri­dig­he­der om den kir­ke­li­ge kalen­der ikke er dog­ma­ti­ske eller tros­ba­se­re­de, men der­i­mod en strid om prak­ti­ske spørgs­mål, også selv om nog­le af dem synes, at deres egen tra­di­tion er den ene­ste rigtige.

Hvis kalen­der­bru­gen, som Emil Sag­gau påstår, hav­de været et dog­ma­tisk spørgs­mål, alt­så et spørgs­mål om den ret­te tro, ja så vil­le det have ført til et øje­blik­ke­ligt ophør af nad­ver­fæl­les­skab mel­lem Kir­ker­ne den­gang i 1920erne, da nog­le gik over til ny kalen­der, mens andre beva­re­de den gam­le. Men et sådant brud på det kir­ke­li­ge fæl­les­skab fandt ikke sted, net­op for­di det ikke dre­je­de sig om dog­ma­tik.

Så alt­så, det skal nok pas­se, at ukrai­ner­ne nu er opsat­te på at skil­le sig ud fra rus­ser­ne. Og det skal nok pas­se, at rus­ser­ne er sure over sådan en demon­stra­tion. Men at hæv­de, at kalen­der­spørgs­mål skul­le brin­ge rystel­ser eller ska­be tvivl om den orto­dok­se tro og om dagen for Kri­sti fød­sel, det er det rene og skæ­re vrøvl!

Se også:

Historical, Canonical, Mathematical and Astronomical Aspects of the Paschalion Question
Gudsmoders Beskyttelses Menigheds diakon f. Irakli Tzakadses artikel om kalenderberegninger i Den Ortodokse Kirke, udgivet i tidsskriftet International Journal of Orthodox Theology, nummer 8/1, 2017.

Læs abstract her

---

Eller lyt til dette foredrag, som f. diakon Irakli Tsakadze holdt lørdag den 15. maj 2010 i Gudsmoders Beskyttelses Menighed om Den Ortodokse Kirkes kalender:

The Calendar of The Orthodox Church