Dobbelt medlemskab? Kan ortodokse kristne være medlemmer af folkekirken?

På det sene­ste har der i Kri­ste­ligt Dag­blad været en ræk­ke artik­ler, som kred­ser om såkaldt ”dob­belt med­lem­skab” i for­skel­li­ge kir­ker. Begre­bet er udgå­et fra fol­kekir­ken, men det dis­ku­te­res også blandt poli­ti­ke­re, og det dre­jer sig om, hvor­vidt det skal gøres muligt at være med­lem af net­op fol­kekir­ken og et andet kir­ke­sam­fund på én og sam­me tid. I givet fald vil det kræ­ve lov­giv­ning, og der­for blev der for nog­le år siden af Kir­ke­mi­ni­ste­ri­et ned­sat et såkaldt ”migran­t­ud­valg”, som imid­ler­tid blev ned­lagt igen i 2020 uden at have nået nogen konklusion.

I prak­sis dre­jer dis­kus­sio­nen sig om de efter­hån­den man­ge orto­dok­se menig­he­der, som har etab­le­ret sig i Dan­mark, vist­nok sær­ligt om de rumæn­ske menig­he­der, og om hvor­vidt de kan og bør knyt­tes til fol­kekir­ken i form af indi­vi­du­el­le ”dob­belt­med­lem­ska­ber” eller som asso­ci­e­rings­af­ta­ler mel­lem menig­he­der­ne og fol­kekir­ken. Kato­lik­ker­ne og de såkald­te ”frikir­ker” står anta­ge­lig ikke lige for at mel­de sig ind i folkekirken.

Tan­ken om ”dob­belt med­lem­skab” lader til at være en kom­bi­na­tion af inter­es­se for de øst­eu­ro­pæ­i­ske ind­van­dre­res kir­ke­li­ge stå­sted, nem­lig Den Orto­dok­se Kir­ke, og så de sam­me ind­van­dre­res inte­gra­tion i det dan­ske sam­fund. Med andre ord, tan­ken om ”dob­belt med­lem­skab” kan ses sådan, at man over­ve­jer, om man kan gøre den orto­dok­se, krist­ne tro til et slags instru­ment, hvor­med man kan spæn­de det kir­ke­li­ge til­hørs­for­hold for inte­gra­tio­nens vogn.

Anta­ge­lig er der også en teo­lo­gisk og tros­mæs­sig bag­grund for inter­es­sen for ”dob­belt med­lem­skab. Det kun­ne være ønsket om at neut­ra­li­se­re de for­mer for kri­sten tro og prak­sis, som adskil­ler sig fra den lut­her­ske fol­kekir­kes og i ste­det brin­ge ”de andre” ind under fol­kekir­kens vin­ger og kon­trol. Den slags kald­te man engang ”repres­siv tole­ran­ce”. Eller det kun­ne være et ønske om at udjæv­ne alle reel­le for­skel­le under over­skrif­ten: ”Vi tror i vir­ke­lig­he­den alle sam­men det sam­me, bare på lidt for­skel­li­ge måder”.

Ende­lig kun­ne visio­nen om ”dob­belt med­lem­skab” være udtryk for et vir­ke­ligt og vel­ment ønske om at udvi­de betyd­nin­gen af ”fol­kekir­ke”, sådan at den dan­ske, krist­ne fol­kekir­ke blev en ”paraply-for­e­ning” for alle slags krist­ne og ikke bare de lut­her­ske; men den tæn­ke­må­de vil­le kræ­ve meget omfat­ten­de struk­tu­rel­le ændrin­ger begyn­den­de med en ændring af Grund­loven; så det lig­ger nok ikke lige for.

Hvad nu end den dybe­re moti­va­tion måt­te være: Fra poli­tisk hold lader der til at være endog meget lil­le for­stå­el­se for, hvad man har med at gøre. Der mang­ler kir­ke­lig, for slet ikke at tale om teo­lo­gisk, ind­sigt. Poli­ti­ke­re tæn­ker til­sy­ne­la­den­de kun på dob­belt med­lem­skab som et mid­del eller, som det hed­der i en arti­kel i K. D. den 1. okto­ber, ”som nøg­len til inte­gra­tion af krist­ne indvandrere”.

Når det gæl­der de teo­lo­gi­ske ele­men­ter, der skil­ler den lut­her­ske fol­kekir­ke fra de orto­dok­se, fore­kom­mer uvi­den­he­den blandt de poli­ti­ke­re, som udta­ler sig om sagen, meget omfat­ten­de. Blot nog­le få eksemp­ler: De Kon­ser­va­ti­ves kir­ke­ord­fø­rer, Bir­git­te Berg­man, cite­res i oven­nævn­te arti­kel for, at de krist­ne ind­van­dre­re ”natur­ligt ind­går i et vær­di­fæl­les­skab med dan­sker­ne”, og hun for­moder, at det fæl­leskab kan bli­ve til vir­ke­lig­hed i fol­kekir­ken. Den for­mod­ning er uden hold i virkeligheden.

Berg­mann kva­li­fi­ce­rer på ingen måde sin udta­lel­se. Hun lader til at mang­le grund­læg­gen­de ind­sigt og viden om, at der ikke uden vide­re eksi­ste­rer noget dybt­gå­en­de vær­di­fæl­les­skab mel­lem lut­he­ra­ne­re og orto­dok­se. Tvær­ti­mod! Berg­mann kun­ne med for­del have lyt­tet til fx Han­nah Kort­num Mogen­sen, præst i fol­kekir­ken; hun udta­ler sig i en arti­kel i Kri­ste­ligt Dag­blad den 20. sep­tem­ber sådan her : ”Det er ure­a­li­stisk. Der er sim­pelt hen for sto­re teo­lo­gi­ske og vær­di­mæs­si­ge for­skel­le.” Kort­num Mogen­sen har helt ret!

Ven­stres kir­ke­ord­fø­rer, Lou­i­se Scha­ck Elholm, er også på gyn­gen­de grund. Hun bak­ker op om det dob­bel­te med­lem­skab og begrun­der det med, at ”vi hører fle­re eksemp­ler på krist­ne ind­van­dre­re, som ger­ne vil kon­fir­me­re deres børn og tage del i fol­kekir­kens ritu­a­ler uden at bry­de for­bin­del­sen til deres hjem­li­ge kirke”.

Jeg anfæg­ter ikke, hvad Lou­i­se Scha­ck Elholm eller andre måt­te have ”hørt”. Men i så fald er de orto­dok­se ind­van­dre­re, de har ”hørt” det fra, ikke i over­ens­stem­mel­se med deres egen Orto­dok­se Kir­ke. Angå­en­de kon­fir­ma­tio­nen, som Elholm refe­re­rer til, så er enhver døbt, orto­doks kri­sten alle­re­de ”kon­fir­me­ret” i og med den myronsalv­ning (salv­ning med en sær­lig olie), som mod­ta­ges i umid­del­bar for­læn­gel­se af dåben. Så orto­dok­se unge hver­ken bør eller kan ”gen-kon­fir­me­res” i et andet kir­ke­sam­fund; og skul­le de af uvi­den­hed udtryk­ke ønske her­om, typisk for ikke at skil­le sig ud fra deres kam­me­ra­ter, må de hen­vi­ses til at tale med deres egen orto­dok­se præst om, hvor­for det ikke er en mulighed.

Blandt poli­ti­ker­ne bur­de Dansk Fol­ke­par­tis Met­te Hjer­mind Den­ck­er måske til­de­les før­ste­præ­mie for det mest mening­s­t­om­me udsagn til frem­me af dob­belt med­lem­skab. Den­ck­er trum­fer al betæn­ke­lig­hed med den påstand, at ”vi tror på den sam­me Gud.” Som om, at der­med var alle hin­drin­ger ryd­det af vej­en uden mel­lem­reg­nin­ger. Den­ck­er lader til at mang­le enhver for­stå­el­se for de vir­ke­li­ge teo­lo­gi­ske og tros­mæs­si­ge for­skel­le, der er årsa­gen til, at der fak­tisk fin­des for­skel­li­ge kir­ker, og at de kir­ker hver­ken har orga­ni­sa­to­risk eller sakra­men­talt fællesskab.

Nu er det måske for­stå­e­ligt og und­skyl­de­ligt, at poli­ti­ke­re ikke har nogen sær­lig ind­sigt i for­skel­le­ne mel­lem kir­ke­sam­fund. Og at de gør sig ure­a­li­sti­ske tan­ker om fæl­les­skab i tro, ritu­a­ler og sakra­men­ter; også selv om man kan være stærkt betæn­ke­lig ved, at det er de selv sam­me men­ne­sker, der lov­gi­ver om kir­ke­li­ge for­hold uden at have bare det aller­mind­ste teo­lo­gi­ske og kir­ke­li­ge fundament.

Man kan blot tæn­ke på den tid­li­ge­re mini­ster, Manu Sare­en, der påtvang fol­kekir­ken loven om homo-viel­ser. Ale­ne det eksem­pel kan gøre én betæn­ke­lig ved enhver tan­ke om ”dob­belt med­lem­skab”. Hvad kun­ne vi orto­dok­se dog ikke bli­ve påt­vun­get af ”pro­g­res­si­ve” poli­ti­ke­re som Sareen?

Til gen­gæld kun­ne man have håbet, at en frem­træ­den­de dansk biskop vil­le have en mere ædru­e­lig og ind­sigts­fuld til­gang til den slags over­vej­el­ser. Men nej! Køben­havns biskop, Peter Skov Jacob­sen, glæ­der sig iføl­ge Kri­ste­ligt Dag­blad over kir­ke­ord­fø­rer­nes opbak­ning til dob­belt med­lem­skab. ”Det er et godt tegn” siger biskop­pen, ”at man ønsker at give men­ne­sker mulig­he­den for at være med­lem­mer af fol­kekir­ken uden at skul­le bry­de med deres egne traditioner.”

Jamen, hvad skul­le ”med­lem­ska­bet” da bestå i? Man undrer sig! For nej, det er ikke ”et godt tegn”, det er et tegn på, at poli­ti­ker­ne ikke ved, hvad de taler om; og det gør leden­de biskop­per i fol­kekir­ken åben­bart hel­ler ikke.

Biskop­pens udta­lel­se er hel­ler ikke i sig selv noget godt tegn? Er Peter Skov Jacob­sen vir­ke­lig uvi­den­de om for­hol­de­ne? Om, at Den Orto­dok­se Kir­ke ikke har nad­ver­fæl­les­skab med ikke-orto­dok­se, fx lut­he­ra­ne­re? Ved han ikke, at når nogen kon­ver­te­rer og ønsker at bli­ve del af Den Orto­dok­se Kir­ke, så for­ud­sæt­ter det, at med­lem­skab af andre kir­ke­sam­fund fx fol­kekir­ken brin­ges til ophør både for­melt og reelt? Det bur­de han vide!

”Dob­belt med­lem­skab” har ingen gang på jor­den. I bed­ste fald vil­le ved­ta­gel­se af sådan en lov være en helt tom gestus. I vir­ke­lig­he­dens ver­den vil­le den anta­ge­lig være til stor ska­de og til for­vir­ring for de orto­dok­se tro­en­de og menig­he­der, der måt­te føle sig fri­ste­de deraf.

Man behø­ver blot at fore­ta­ge det tan­ke­eks­pe­ri­ment, at et sådant ”med­lem­skab” blev til vir­ke­lig­hed, for at ind­se, hvor umu­ligt det er. Lad os sæt­te, at fx Guds­mo­ders Beskyt­tel­ses Menig­hed, hvor den­ne arti­kels for­fat­ter er præst, kun­ne bli­ve en del af den dan­ske fol­kekir­ke, enten ved at enkelt­per­so­ner kun­ne være med­lem beg­ge ste­der eller ved en form form asso­ci­e­rings­af­ta­le for den sam­le­de menig­hed. Hvad kun­ne det med­fø­re? Vi kan tage nog­le tænk­te, men ikke der­for min­dre rea­li­sti­ske eksempler:

Hvis der kom­mer én fra min menig­hed og har fun­det ud af, at han eller hun (ja, vi ope­re­rer ”kun” med to køn) vil gif­tes med én af sam­me køn, så sva­rer jeg, at det kan ikke lade sig gøre. Hvis den pågæl­den­de så vil kla­ge over min afgø­rel­se, hvor skal han/hun så hen­ven­de sig? Hos vores orto­dok­se biskop? Dér vil han/hun helt sik­kert ikke få med­hold. Eller hos biskop­pen for fol­kekir­ken, hvor han/hun nu (også) er med­lem? Dér vil han/hun anta­ge­lig få med­hold. Og hvad så? Det er en blindgyde!

Eller hvis et par unge, orto­dok­se men­ne­sker, en mand og en kvin­de, kom­mer og vil gif­tes, men har fun­det ud af, at de meget hel­le­re vil vies efter fol­kekir­kens noget kor­te­re viel­ses­ri­tu­al, at de end­vi­de­re ikke bry­der sig om”kroningen”, som vi bru­ger i Den Orto­doks Kir­ke, og at de i øvrigt slet ikke vil god­ta­ge, at ægte­vi­el­sen skul­le være et sakra­men­te, ja, så sva­rer jeg også dem, at så kan jeg ikke fore­ta­ge viel­se. Hvor kan de så kla­ge? Og hvem har i sid­ste ende det over­ord­ne­de, biskop­pe­li­ge til­syn? Den orto­dok­se biskop eller ham fra den fol­kekir­ke, som vi nu (også) er med­lem­mer af? Det lader sig ikke løse, det er end­nu en blindgyde.

Eller hvis med­lem­mer i vores orto­dok­se menig­hed beslut­ter, at de ikke vil accep­te­re Kir­kens Tra­di­tion om, at vi kun mod­ta­ger De Hel­li­ge Gaver, Kri­sti Lege­me og Blod, i Den Orto­dok­se Kir­ke og der­for begyn­der at gå til alters fx i fol­kekir­ken eller én af frikir­ker­ne og mod­ta­ge nad­ver dér? Så bli­ver jeg nødt til at afvi­se dem, ind­til de afstår fra deres nyop­da­ge­de ”tag-selv-bord”. Hvor kan de kla­ge? Og hvil­ken biskop har så det afgø­ren­de ord? En tred­je blindgyde!

For slet ikke at tale om hvis der kom­mer krist­ne fra fol­kekir­ken og for­lan­ger at kun­ne mod­ta­ge De Hel­li­ge Gaver hos os i Den Orto­dok­se Kir­ke, ”for nu er vi jo med­lem­mer sam­me sted”. Så må jeg for­kla­re dem, at kun orto­dok­se krist­ne kan mod­ta­ge nad­ver i Den Orto­dok­se Kir­ke, og dét kun efter det sakra­men­tale skrif­te­mål. Så har vi bal­la­den én gang til: Hvor kan de kla­ge? Og hvem bestem­mer i sid­ste ende? Nok en blindgyde!

Og ende­lig: Når en orto­doks kri­sten for­la­der den­ne ver­den og dør (det gør vi jo alle før eller siden), og hans eller hen­des fami­lie så kræ­ver, at begra­vel­ses­høj­ti­den skal efter­føl­ges af kre­me­ring med urne­ned­sæt­tel­se eller spred­ning over Øre­sund, så må jeg sige til dem, at hvis det skal være på den måde, så kan jeg ikke med­vir­ke som orto­doks præst; for vi hol­der fast ved Kir­kens tra­di­tion, som er kiste­be­gra­vel­se. Hvad gør de arme folk så? De må væl­ge, hvil­ken kir­ke­lig linje de vil føl­ge. De kan ikke være lut­her­ske og orto­dok­se på sam­me tid.

Kon­klu­sion 1: Sam­ta­le mel­lem fol­kekir­ken og Den Orto­dok­se Kir­ke til frem­me af gen­si­dig for­stå­el­se? Meget ger­ne! Ægte dia­log vel at mær­ke og ikke kun på fol­kekir­kens præ­mis­ser, ej hel­ler på en gyn­gen­de grund af drøm­me­ri­er uden hold i vir­ke­lig­he­den. Den ægte dia­log vil mane alle illu­sio­ner om ”dob­belt med­lem­skab” i jor­den og erstat­te dem med en rea­li­stisk for­stå­el­se af, at man må væl­ge; og at det valg, hver enkelt fore­ta­ger, har kon­se­kven­ser for hvil­ket tros- kir­ke- og sakra­men­talt liv han eller hun kan leve.

Kon­klu­sion 2: Skul­le dan­ske poli­ti­ke­re og biskop­per for alvor bekym­re sig for andre kir­ke­sam­fund end fol­kekir­ken, fx Den Orto­dok­se Kir­ke, og skul­le de for alvor ønske lige­stil­ling og inte­gra­tion, så kun­ne de se til Nor­ge, hvor man har den ord­ning, at samt­li­ge god­kend­te tros­sam­fund, inklu­si­ve den loka­le fol­kekir­ke, mod­ta­ger nøj­ag­tigt sam­me øko­no­mi­ske til­skud pr. medlem!

Sådan en ord­ning vil­le inde­bæ­re, at man i Dan­mark afskaf­fe­de den sær­li­ge kir­ke­skat og der­med de ikke-fol­kekir­ke­li­ges fri­ta­gel­se for sam­me og erstat­te­de hele skat­te-bureau­kra­ti­et med en ”norsk” ord­ning, hvor alle stil­le­des lige i øko­no­misk hen­se­en­de. Dét vil­le kun­ne føre til vir­ke­lig lige­stil­ling mel­lem tros- og kir­ke­sam­fun­de­ne; og det vil­le kun­ne dan­ne grund­lag for, at vi alle kun­ne ople­ve os som med­lem­mer, ikke af den sam­me kir­ke (for det lader sig ikke gøre), men af det sam­me Dan­mark, som gav lige­lig plads og lige vil­kår for alle tro­en­de kristne.