Det ortodokse fællesskab består

For nylig har vor Ærke­bi­skop offent­lig­gjort nedenstående:

Com­mu­niqué du bureau de l’Archevêque
Chers Frères et Soeurs, nous vous infor­mons que notre Archevê­ché-Exar­chat rele­vant de la juri­di­ction du Patri­arcat Œcumé­nique, est en ple­i­ne com­mu­ni­on avec tou­te l’Église ort­ho­doxe. En effet le Patri­arcat Œcumé­nique, n’a pas rom­pu la com­mu­ni­on avec le Patri­arcat de Moscou et con­ti­nue de le men­tionner selon l’ordre des diptyques.
Tous les fidè­les ort­ho­doxes, peu­vent donc par­ti­ci­per ple­i­ne­ment à la vie litur­gique et sacra­men­tel­le dans nos paroisses.

Kom­mu­niké fra Ærke­bi­skop­pens kontor
Kære Brød­re og Søstre, vi infor­me­rer jer om, at vort Ærkestift/Eksarkat, som befin­der sig under Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kats juris­dik­tion, er i fuld kom­mu­ni­on med hele Den Orto­dok­se Kir­ke. Fak­tisk har Det Øku­me­ni­ske Patri­ar­kat ikke afbrudt kom­mu­ni­o­nen med Moskvas Patri­ar­kat og fort­sæt­ter med at næv­ne det­te iføl­ge bøns­li­ster­nes orden.
Alle tro­en­de orto­dok­se kan såle­des fuldt og helt tage del i det litur­gi­ske og sakra­men­tale liv i vore menigheder.

Okto­ber måned 2018.