Danmark, Rusland og Den Ortodokse Kirke – En besynderlig samtale

Jeg er af fle­re ble­vet gjort opmærk­som på et inter­view på en engelsk­spro­get hjem­mesi­de, til­hø­ren­de Moskvas Patri­ar­kat. ”Ort­ho­dox Chri­sti­a­ni­ty” hed­der den: https://orthochristian.com/149673.html Vide­re er jeg ble­vet oplyst om, at inter­viewet bli­ver delt, med mesten­dels posi­ti­ve kom­men­ta­rer, af et antal orto­dok­se krist­ne i Dan­mark på Face­book (som jeg ikke selv benyt­ter). Det dre­jer sig om en sam­ta­le med den orto­dok­se Non­ne, Moder Ambro­sia, som gen­nem mere end 20 år har opholdt sig i Dan­mark, først på ruin-slo­t­tet Hes­b­jerg på Fyn og de … Læs mere